Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 447/2012 av 21. mars 2012 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer ved etablering av reguleringsmessige tekniske standarder for vurdering av overensstemmelse mellom kredittvurderingsmetoder

Commission Delegated Regulation (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies by laying down regulatory technical standards for the assessment of compliance of credit rating methodologies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler om hvordan ESMA skal vurdere kredittvurderingsselskapenes ratingmetoder. De utfyllende reglene er gitt med hjemmel i CRA-forordningen 1060/2009 (CRA I som endret ved CRA II og III). ESMA skal vurdere hvorvidt kredittvurderingsbyråer oppfyller de krav som stilles i CRA I artikkel 8 nr. 3 når de registreres i tråd med forordningen. Det følger av CRA I artikkel 8 nr. 3 at et kredittvurderingsbyrå skal anvende vurderingsmetoder som er strenge, systematiske og kontinuerlige, og som verifiseres på bakgrunn av den historiske erfaring, herunder nærmere etterprøving ("backtesting"). Etter registreringen skal ESMA i sin løpende overvåking vurdere om kredittvurderingsbyråene fortsatt oppfyller kravene i artikkel 8 nr. 3.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

En eventuell gjennomføring av forordningen må ses i sammenheng med gjennomføringen av den opprinnelige forordningen 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer, samt den første endringsforordningen som legger konsesjons- og tilsynskompetanse til ESMA.

Status
Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2012
Anvendelsesdato i EU
19.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 449-451
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2016
Anvendes fra i Norge
03.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0447
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro