Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 694/2014 av 17. desember 2013 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for henholdsvis åpne og lukkede alternative investeringsfond

Commission Delegated Regulation (EU) No 694/2014 of 17 December 2013 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining types of alternative investment fund managers - suppl. AIFMD

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder kategorisering av forvaltere for henholdsvis lukkede og åpne alternative investeringsfond. En forvalter skal anses som forvalter av åpne fond dersom eierne av fondsandelene har rett til innløsning eller tilbakekjøp før avviklingen av fondet. Skillet mellom forvaltere av åpne og lukkede fond har blant annet betydning for anvendelsen av regler for likviditetsstyring og verdivurderinger i AIFMD.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Det er gitt regler i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-3 med tilsvarende regler som i forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og trådte i kraft i EU 14. juli 2014.

Forordningen er en gjennomføringsforordning til AIFMD (direktiv 2011/61/EU). AIFMD er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen fordi ESMA er gitt overnasjonal kompetanse i visse situasjoner. Så lenge AIFMD ikke er tatt inn i EØS-avtalen, kan gjennomføringsforordningene heller ikke tas inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2013
Anvendelsesdato i EU
14.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 298-300
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.08.2014
Anvendes fra i Norge
15.08.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0694
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro