Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2006/128/EF av 8. desember 2006 om endring og retting av direktiv 95/31/EF om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel

Commission Directive 2006/128/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 95/31/EC laying down specific criteria of purity concerning sweeteners for use in foodstuffs

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Helse- og omsorgsdepartementets bakgrunnsnotat - juni 2007

Sammendrag av innhold
Dette er femte endring av direktiv 95/31/EF. Direktiv 95/31/EF gir kriterier for renhet og identitet for søtstoffer. Dette sikrer at stoffet som omsettes på markedet er det samme som er vurdert av Den europeiske myndighet næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Direktiv 2006/128/EF gir kriterier for renhet og identitet for det nye tilsetningsstoffer erytritol (E968). Dette er nødvendig for at tilsetningsstoffet som omsettes og brukes i EØS er i samsvar med vurderingen som er gjort av EFSA, samt generelle kriterier for bruk av tilsetningsstoffer. Direktiv 2006/128/EF gir også noen endringer for stoffer som allerede er godkjent og tildelt kriterier for renhet og identitet. Teknisk utvikling gjør at maltitol kan produseres ved hjelp av en ny metode, denne er vurdert av EFSA som akseptabel og kriteriene for renhet og identitet må derfor endres for å gjenspeile dette.

Det har vært flere endringer av direktiv 95/31/EF, det er derfor ønskelig å lage en konsolidert versjon. Det betyr at eventuelle tidligere mindre feil bør korrigeres i forkant. Tidligere direktiver har inneholdt en del mindre feil, spesielt i forskjellige språkversjoner. Dette direktivet korrigerer også mindre feil for følgende stoffer: sakkarin og sakkarinater (E954), sukralose (E955), salt av acesulfam-aspartam (E964), maltitol (965i) og laktitol (E966)

Joint Expert Committee for Food Additives and Contaminants of the FAO/WHO (JECFA) har lignende kriterier for renhet og identitet for tilsetningsstoffer. Det er ønskelig å at kriterier for renhet og identitet er felles for å tilrettelegge internasjonal handel. JECFA har endret grenseverdier for forurensning av tungmetaller i tilsetningsstoffer som EU vurderer for mer hensiktsmessige enn de opprinnelige. Grenseverdiene for tungmetaller oppdateres derfor for stoffene.

Merknader
Rettsakten vil kreve endring i Forskrift 1. januar 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Direktivet 2006/128/EF gir kun mindre endringer for noen tilsetningsstoffer. Norge har ingen produksjon av disse stoffene, og det antas derfor ikke at endringen vil gi økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonen ba i forkant av fastsettelsen av direktiv 2006/128/EF om innspill for å korrigere eventuelle feil, slik at en konsolidert versjon kan lages i neste steg. Mattilsynet har bedt et utvalg av interessenter om tilbakemelding, men har ikke mottatt noen. Det har ikke vært gjennomført høring av selve direktiv 2006/128/EF da det ikke har foreligget noe utkast til direktiv i forkant av vedtakelsen i EU. Utkast til endringsforslag gikk direkte til EUs faste komité for næringsmidler for vedtak. Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2006
Gjennomføringsfrist i EU
15.02.2008
Anvendelsesdato i EU
15.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 89-97
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.06.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2007
Anvendes fra i Norge
12.10.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0128
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro