Renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer til mat enn fargestoffer og søtningsstoffer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/10/EF av 13. februar 2009 om endring av direktiv 2008/84/EF som gir spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer

Commission Directive 2009/10/EC of 13 February 2009 amending Directive 2008/84/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 7.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en oppfølgelse av internasjonale avtaler. Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) gis for å sikre at tilsetningstoffer, som omsettes og brukes er i samsvar med stoffene som er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA).

Formålet med rettsakten er å gi renhetskriterier for nye godkjente tilsetningsstoffer samt endre kriteriene for en rekke stoffer. Renhetskriteriene til to stoffer som ikke lenger er godkjent som tilsetningsstoff slettes. EFSA er konsultert der det er relevant.

Endring av renhetskriterier:
* Produksjonsmetoden for nisin (E 234) er endret slik at et sukkerbasert medium kan brukes. EFSA har vurdert prosessen til å være akseptabel.
* Formaldehyd brukes som konserveringsmiddel under produksjonen av alginsyre (E400), alginater (E401, E402, E403 og E404) og propan-1.2 diol alginat (E405). På grunn av at formaldehyd er toksisk er det nødvendig å sette grenseverdier for restmengder i stoffene som omsettes. EFSA har vurdert en grenseverdi på 50 mg/kg til å være akseptabel.
* Formaldehyd kan være naturlig til stede i marine alger, og kan således resultere i forurensninger i tilsetningsstoffet. For karragenan (E 407) og bearbeidet euchema tang (E 407a) er det derfor satt en maksgrense for formaldehyd.
* EFSA har vurdert at delvis hydrolysert guarkjerrnemel er sammenlignbar med vanlig guarkjernemel (E412). Renhetskriteriene må imidlertid endres for å ta i seg økt innhold av salter og sette grenseverdi for enkelte uønskede stoffer som furfural.
* Magnesiumkarbonat (E 504i) er godkjent som tilsetningsstoff men mangler renhetskriterier. Disse fastsettes her.
* Kalsiumhydroksid (E 526) og kalsiumoksid (E 529) endres fordi dagens renhetskriterier ikke er mulig å oppfylle med hensyn på rester av urenhetene magnesium- og alkalisalter. Disse grenseverdiene heves derfor. Endringen antas ikke å medføre helsefare da the WHO/FAO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) også har vurdert stoffene og aksepterer høyere restmengder.
* Innholdet av bly i bivoks (E 901) begrenses til et så lavt nivå som mulig, etter anbefaling fra EFSA.
* Renhetskriteriene for mikrokrystallinsk voks (E 905) inkluderer ved en inkurie ikke syntetiske vokser. Dette har nå blitt rettet opp.
* Bifenyl (E 230) og thiabendazole (E 233) er ikke lenger godkjent til bruk som tilsetningsstoff. Renhetskriteriene til disse stoffene har derfor blitt slettet.
* JECFA har endret anbefalingene for restmengder av tungmetaller. EU speiler dette ved at dette endres fortløpende ved endringer av renhetskriterier.

Rettslige konsekvenser: Direktivet medfører en mindre endring av forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriftsendringen skal høres.

Administrative og økonomiske konsekvenser: Norske interessenter er informert om utkastet til endring, ved at informasjon om dette ligger på Mattilsynets internettsider (regelverk under utvikling, internasjonale møter tilsetningsstoffer) samt at egen e-post er sendt til elektronisk kontaktforum for tilsetningsstoffer. Det er ikke mottatt kommentarer. Det antas derfor at endringen ikke medfører konsekvenser av betydning for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet ble publisert i Official Journal 14.02.2009 (OJ L 44, 14.2.2009, p. 62.)

Direktivet skal være gjeldende innen 13. februar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2009
Gjennomføringsfrist i EU
13.02.2010
Anvendelsesdato i EU
13.02.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 132-148
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.05.2010
Anvendes fra i Norge
25.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro