Renhetskriterier for fargestoffer i mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/3/EU av 17. januar 2011 som endrer direktiv 2008/128/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler

Commission Directive 2011/3/EU of 17 January 2011 amending Directive 2008/128/EC laying down specific purity criteria on colours for use in foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet oppdaterer renhetskriterier for lycopene (E 161 d) fra ekstrakt fra røde tomater. Videre fastsetter direktivet renhetskriterier for lycopene utvunnet fra Blakeslea trispora, og syntetisk lycopene.

Merknader
Rettsakten medfører endringer i hjemlingen og henvisningene i forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) sikrer at tilsetningsstoffene som omsettes og brukes i næringsmidler er de samme som de risikovurderte tilsetningsstoffene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte påse at deres tilsetningsstoff oppfyller de angitte renhetskriteriene. Dette gjelder alle tilsetningsstoffer, og vil ikke medføre nye byrder for virksomhetene.

Forbrukerne:
Renhetskriteriene gir forbrukerne større trygghet for at de tilsetningsstoffene som er brukt er trygge.

Mattilsynet:
Tilsyn med at tilsetningsstoffene oppfyller renhetskriteriene inngår som en del av det vanlige tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært diskutert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler som fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.01.2011
Gjennomføringsfrist i EU
01.09.2011
Anvendelsesdato i EU
01.09.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 265-269
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2011
Anvendes fra i Norge
12.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro