Restkonsentrasjoner av lufenuron i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 967/2014 av 12. september 2014 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet lufenuron

Commission Implementing Regulation (EU) No 967/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘lufenuron’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 967/2014 omhandler lufenuron, som er et antiparasittmiddel. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. European Medicines Agency (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av en grenseverdi (MRL) for laksefisk for dette stoffet. På bakgrunn av søknaden har Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) foreslått en MRL for fisk generelt. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette. MRL for lufenuron er dermed inkludert i listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 967/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at lufenuron blir tillatt å bruke til fisk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Lufenuron er en ny kitinhemmer i samme legemiddelklasse som lakselusmidlene diflubenzuron og teflubenzuron. Stoffet har tidligere vært brukt i Norge mot lopper hos hund og katt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.09.2014
Anvendelsesdato i EU
12.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0967
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro