Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelse for et stoff knyttet til israelsk akuttparalysevirus

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 489/2013 av 27. mai 2013 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for rester i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet dobbeltrådet ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre som koder for en del av proteinkappen og en del av den intergeniske region hos israelsk akuttparalysevirus

Commission Implementing Regulation (EU) No 489/2013 of 27 May 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance double stranded ribonucleic acid homologous to viral ribonucleic acid coding for part of the coat protein and part of the intergenic region of the Israel Acute Paralysis Virus

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2013)

Sammendrag av innhold
De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har mottatt en søknad om fastsettelse av maksimal grenseverdi (MRL) i honning for et stoff til behandling av bier: dobbelttrådet ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre som koder for en del av proteinkappen og en del av den intergeniske region hos israelsk akuttparalysevirus. Veterinærkomiteen (CVMP) har konkludert med at det ikke er relevant å fastsette en MRL for dette stoffet. Komiteen har også konkludert med at det ikke er aktuelt med ekstrapolering (overføring) til andre matproduserende dyr. Stoffet er dermed innlemmet i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til bier, uten noen MRL.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 489/2013 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at stoffet dobbelttrådet ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre som koder for en del av proteinkappen og en del av den intergeniske region hos israelsk akuttparalysevirus blir tillatt brukt til bier.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, og legger til grunn CVMPs grundige vitenskapelige vurdering av at MRL ikke er nødvendig for dette stoffet.

Det bør bemerkes at stoffet ikke er relevant for bruk i Norge. Vi har ikke tradisjon for å bruke legemidler på bier. Virussykdommen som dette stoffet skal brukes mot, er heller ikke kjent i Norge.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 27. mai 2013, og er til vurdering i EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.05.2013
Anvendelsesdato i EU
17.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2014
Anvendes fra i Norge
08.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0489
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro