Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning om (EU) 2016/2074 av 25. november 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "aluminiumsalisylat, basisk"

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2074 of 25 November 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance aluminium salicylate, basic

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2016/2074 omhandler aluminiumsalisylat, basisk, som er et kjemisk stoff som brukes mot diaré og tarminflammasjon. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer for lokal bruk til andre matproduserende dyrearter enn storfe, geit, dyr av hestefamilien, kanin, og fisk. Dette stoffet er også tillatt til bruk til storfe, geiter, dyr av hestefamilien, og kaniner i henhold til de midlertidige grenseverdier ("MRL"-er) som utløper 31. desember 2016. Det ble sendt en søknad til EMA "European Medicines Agency" om endring av bestemmelser vedrørende aluminiumsalisylat, basisk, med henblikk på å fjerne den midlertidige status av MRL for storfe, geiter, dyr av hestefamilien, og kaniner. På grunnlag av vurdering til "the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt å fjerne den midlertidige statusen av MRL for aluminiumsalisylat, basisk for storfe, geiter, dyr av hestefamilien, og kaniner. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2016/2074 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at den midlertidige status av MRL for storfe, geiter, dyr av hestefamilien, og kaniner blir fjernet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2016
Anvendelsesdato i EU
25.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2017
Anvendes fra i Norge
06.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro