Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning om (EU) 2015/446 av 17. mars 2015 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "bariumselenat"

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/446 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘barium selenate’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2015/446 omhandler bariumselenat som er et kjemisk stoff som brukes for terapeutisk og profylaktisk behandling av dyresykdommer og forstyrrelser relatert til selenmangel. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til storfe og sau uten krav til MRL (maksimal grenseverdi). På bakgrunn av søknad som er sendt til "European Medicines Agency" om ny vurdering av bariumselenat i lys av bekymringer som er knyttet til potensiell forbrukereksponering for rester på injeksjonsstedet, har "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) konkludert med at det er en fare knyttet til inntak av mengder selen over det trygge nivået, dersom injeksjonsstedet på dyret blir spist av forbruker. Derfor har CVMP anbefalt at bariumselenat som brukes til dyr ikke bør brukes ved injeksjon. Samtidig har CVMP anbefalt ekstrapolering av den eksisterende "ingen krav til MRL" status for bariumselenat for storfe og sauer til alle matproduserende dyr. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2015/446 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at bariumselenat ikke skal brukes ved injeksjon og at eksisterende status "ingen krav til MRL" for bariumselenat for storfe og sau ekstrapoleres til alle matproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Endringen gjelder bariumselenat som er et kjemisk stoff som har i mange år vært i bruk til behandling av sykdommer og forstyrrelser relatert til selen mangel hos storfe og sau.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2015
Anvendelsesdato i EU
17.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2015
Anvendes fra i Norge
25.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0446
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro