Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/201 av 6. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere grenseverdien for restmengder for stoffet fluralaner

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/201 of 6 February 2017 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance fluralaner as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/201 omhandler fluranaler, som er et antiparasittmiddel mot ektoparasitter. Fluralaner har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. European Medicines Agency (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for rester av fluranaler i vev fra høns og hønseegg. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA anbefalt etablering av grenseverdier for fluranaler i vev fra høns og hønseegg. EMA har også vurdert at ekstrapolering av grenseverdier fra vev til høns og hønseegg til vev og egg fra andre fjørfearter er hensiktsmessig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) XXXX./XXX skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at fluranaler blir tillatt å bruke til fjørfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av fluranaler som er et antiparasittmiddel mot ektoparasitter. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.02.2017
Anvendelsesdato i EU
08.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.07.2017
Anvendes fra i Norge
07.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0201
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro