Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2045 av 23. november om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'gamitromysin'

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2045 of 23 November 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance gamithromycin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2016/2045 omhandler gamitromysin - et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Stoffet har grenseverdier til storfe for fett, lever, og nyre bortsett fra dyr som produserer melk til humant konsum, og til svin for muskel, hud og fett, lever og nyre. En søknd om utvidelse av eksisterende bestemmelser for gamitromysin ble sendt til EMA ("European Medicines Agency") med forespørsel om å utvide til også å omfatte småfe. I henhold til artikkel 5 i forordning (EU) nr. 470/2009, har EMA innvilget søknaden. EMA har også anbefalt at de utvidede bestemmelsene bør ekstrapoleres til alle drøvtyggere unntatt storfe. Forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2016/2045 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at eksisterende oppføring for gamithromysin blir utvidet til å omfatte småfe og skal ekstrapoleres til alle drøvtyggere unntatt storfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder gamitromysin som er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner hos storfe og svin.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.11.2016
Anvendelsesdato i EU
14.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2017
Anvendes fra i Norge
06.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro