Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1076 av 30. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet isofluran med hensyn til øvre
grenseverdi for restmengder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1076 of 30 July 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance isoflurane as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2018/1076 omhandler isofluran som er et bedøvelsesmiddel. Isofluran står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer som kun bruks til bedøvelse av dyr i hestefamilien. Det er ikke krav om MRL/grenseverdier for isofluran i vev fra dyr i hestefamilien. "European Medicines Agency" (EMA) har behandlet en søknad om utvidelse av bruk av isofluran til å omfatte svin. Basert på vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt bruk av isofluran ved inhalering til 0-7 dager gamle spedgriser hvor oppføringen "ingen krav om MRL" også skal gjelde for spedgriser i denne aldersgrensen. På den annen side har EMA vurdert at det på nåværende tidspunkt ikke kan foretas en pålitelig vurdering av ekstrapolering av bestemmelsene vedrørende isofluran til andre aldersgrupper eller dyrearter på grunn av utilstrekkelig data. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2018/1076 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at isofluran blir tillatt å bruke ved inhalering til 0-7 dager gamle spedgriser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av isofluran som er et bedøvelseslegemiddel som brukes ved inhalering. Stoffet har vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til dyr i hestefamilien. Denne forordningen medfører at isofluran blir tillatt å bruke til spedgris opptil 7 dager hvor det ikke er påkrevd en MRL. Ekstrapolering av denne oppføringen til andre aldersgrupper eller dyrearter er på nåværende tidspunkt ikke anbefalt på grunn av utilstrekkelig data.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.07.2018
Anvendelsesdato i EU
29.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2019
Anvendes fra i Norge
30.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1076
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro