Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kabergolin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 677/2014 av 19. juni 2014 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "kabergolin"

Commission Implementing Regulation (EU) No 677/2014 of 19 June 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘cabergoline’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.09.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 677/2014 omhandler kabergolin, et stoff som blant annet virker ved å hemme melkeproduksjon. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. European Medicines Agency (EMA) har behandlet en søknad om å få fastsatt en grenseverdi (MRL) for storfe for dette stoffet. På bakgrunn av søknaden har Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) evaluert stoffet og anbefalt en MRL for fett, lever, muskel, nyre og melk fra storfe. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette, og kabergolin er dermed inkludert i listen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 677/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at kabergolin kommer inn på listen over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Det finnes pr. idag ingen produkter med cabergolin registrert i Norge til bruk på storfe, og det er heller ingen produkter på trappene. Bruksområdet for dette stoffet på storfe er ikke kjent for Mattilsynet.

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2014
Anvendelsesdato i EU
10.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 354-356
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.03.2015
Anvendes fra i Norge
02.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0677
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro