Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet neomycin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1056/2013 av 29. oktober 2013 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for rester i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet neomycin

Commission Implementing Regulation (EU) No 1056/2013 of 29 October 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance neomycin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1056/2013 omhandler neomycin, som er et antimikrobielt middel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med fastsatt MRL (maksimal grenseverdi for legemiddelrester) for alle matproduserende dyr i målvevene muskel, fett, lever og nyre, melk og egg. EMA (European Medicines Agency) har mottatt en søknad om å endre MRLene i lever og nyre i henhold til nyere data. Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har vurdert de nye dataene som er sendt inn, og har anbefalt å øke MRL i lever fra 500 til 5500 mikrogram/kg og i nyre fra 5000 til 9000 mikrogram/kg. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 1056/2013 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at det blir tillatt med en større restmengde neomycin i lever og nyre fra alle dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser. Neomycin brukes uansett bare oralt til storfe i Norge. Stoffet absorberes nesten ikke fra tarmen. Dermed er en endring i MRL-verdiene i nyre eller lever lite relevant for oss.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 29. oktober 2013, og er til vurdering i EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2013
Anvendelsesdato i EU
30.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 197-199
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.05.2014
Anvendes fra i Norge
17.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro