Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet natriumsalisylat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1191/2012 av 12. desember 2012 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og deres klassifisering når det gjelder maksimale grenseverdier for restmengder av legemidler i næringsmidler fra dyr for stoffet natriumsalisylat

Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2012 of 12 December 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance sodium salicylate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1191/2012 omhandler natriumsalisylat, som i dag er oppført i tabell 1 over tillatte stoffer i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med grenseverdier (MRL) i målvev fra alle matproduserende dyr unntatt fisk. Grenseverdiene for kalkun har vært midlertidige og utløper 1. juli 2015. Nå er det sendt inn utfyllende data for kalkun, og veterinærkomiteen, Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP), har anbefalt å gjøre de midlertidige MRL'ene endelige. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 1191/2012 skal høres og gjennomføres som en endring i legemiddelrestforskriften. Rettsakten fører til at de midlertidige MRL'ene for kalkun nå er gjort endelige.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. desember 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2012
Anvendelsesdato i EU
16.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 139-140
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1191
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro