Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om klorsulon

Tittel

Kommisjonens gennemføringsforordning (EU) nr. 466/2012 av 1. juni 2012 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og deres klassifisering etter grenseverdier for rester i næringmidler av animalsk opprinnelse hva angår stoffet klorsulon

Commission Implementing Regulation (EU) No 466/2012 of 1 June 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance clorsulon

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 466/2012 omhandler klorsulon, som er et antiparasittmiddel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 (tillatte stoffer) i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010, med en grenseverdi (MRL) for muskel, lever og nyre fra storfe. Irland har sendt inn en søknad til European Medicines Agency (EMA) om ekstrapolering også til melk. Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har anbefalt at stoffet får en midlertidig MRL for melk fra storfe frem til 1. januar 2014, i påvente av mer dokumentasjon for eventuelt å gjøre grenseverdien endelig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 466/2012 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til at klorsulon får en midlertidig MRL for melk fra storfe frem til 1. januar 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 1. juni 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.08.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 238-240
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
05.10.2012
Høringsfrist
20.11.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2013
Anvendes fra i Norge
22.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0466
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro