Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om oktenidin-dihydroklorid