Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om oktenidin-dihydroklorid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 107/2012 av 8. februar 2012 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og deres klassifisering etter grenseverdier for rester i næringmidler av animalsk opprinnelse vedrørende stoffet oktenidin-dihydroklorid

Commission Implementing Regulation (EU) No 107/2012 of 8 February 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance octenidine dihydrochloride

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 107/2012 omhandler oktenidin dihydroklorid, som er et antiseptisk middel. European Medicines Agency (EMA) har fått en søknad om en MRL-verdi for stoffet ved utvortes bruk på alle matproduserende pattedyr. Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har anbefalt at det ikke er nødvendig å sette en grenseverdi for restmengder for oktenidin dihydroklorid til bruk på hud. Stoffet blir med dette bruksområdet dermed inkludert i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært til høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning (EU) nr. 107/2012 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til at stoffet oktenidin dihydroklorid kan brukes på hud på alle matproduserende pattedyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. februar 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.2012
Anvendelsesdato i EU
12.02.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 167-168
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2012
Anvendes fra i Norge
05.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro