Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/12 av 6. januar 2017 om format og innehold for søknad og anmodning om etablering av maksimale grenseverdier for reststoffer i samsvar med forordning (EF) 470/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/12 of 6 January 2017 regarding the form and content of the applications and requests for the establishment of maximum residue limits in accordance with Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2018)

Sammendrag av innhold
Denne forskriften har bakgrunn i forordning (EC) No 470/2009, en forordning som er implementert i sin helthet i "Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr", §2 (FOR-2012-05-30-512). Den erstatter forordning (EEC) No 2377/90 og endrer direktiv 2001/82/EC, Regulation (EC) No 726/2004 og spesifikt (?) artikkel 13 i forordning (EC) 726/2004.

Forskriften inneholder krav til format og innhold dersom man skal søke om en "MRL" (Maximum Residue Limit, altså tillatte restmengder) for substanser (vanligvis legemidler) som skal brukes til matproduserende dyr. Slike søknader skal sendes på dette formatet og med beskrevet innehold til "EMA" (European Medicines Agency). Ved visse omstendigheter vil også Kommisjonen, EU medlemsland, interesseorganisasjoner eller andre be EMA om en vurdering for en MRL og da er det nødvendig å ha et standard format for hva slags informasjon som skal medfølge søknaden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gi en utvidet mulighet for flere å anmode om MRL. Medfører endring av forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, §2 (FOR-2012-05-30-512).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas å ikke få økonomiske konskekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Dette forslaget er behandlet i ulike arbeidsgrupper i Brussel der Mattilsynet er representert i en og Statens Legemiddelverk i den andre. Dette regelverket er i skjæringspunktet mellom disse to etatenes ansvarsområde, og begge har derfor sett på dem. Det er ingen merknader til dette regelverket. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØSrelevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2017
Anvendelsesdato i EU
27.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 500-506
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0012
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro