Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/312 av 4. mars 2016 om rettselse av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'tylvalosin'

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/312 of 4 March 2016 correcting Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘tylvalosin’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går på hurtigprosedyre.

Forordning (EU) nr. 2016/312 omhandler tylvalosin, som er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner. Stoffet er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til svin og fjørfe unntatt dyr som produserer egg til humant konsum. Europakommisjonen er gjort oppmerksom på at i vedlegget til forordning (EU) 37/2010 som er endret ved forordning (EU) 2015/1492 for stoffet "tylvalosin", var restmarkør for tylvalosin feilaktig omtalt som restmarkør for svin.

Vedlegget til forordning (EU) No 37/2010 bør korrigeres til å indikere at restmarkør for svin, og for hud og fett, fett, og lever fra fjørfe er "summen av tylvalosin og 3-O-acetyltylosin, og at restmarkør "tylvalosin" kun brukes til egg fra fjørfe. Denne forordningen er en korreksjon av regelverket - basert på feilaktig beskrivelse av en restmarkør og bør tre i kraft straks.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2016/312 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at eksisterende oppføring om restmarkør for tylvalosin skal korrigeres til å indikere at restmarkør for svin, og for hud og fett, fett, og lever fra fjørfe er "summen av tylvalosin og 3-O-acetyltylosin, og at restmarkør "tylvalosin" kun brukes til egg fra fjørfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Endringen gjelder restmarkør til tylvalosin som er et kjent antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner hos svin og fjørfe.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 475-476
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2016
Anvendes fra i Norge
08.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0312
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro