Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet ivermektin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 418/2014 av 24. april 2014 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for rester i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet ivermektin

Commission Implementing Regulation (EU) No 418/2014 of 24 April 2014 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance ivermectin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.09.2014)

Forordning (EU) nr. 418/2014 omhandler ivermektin, som er et legemiddel mot parasitter hos dyr. Stoffet er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr, med MRLer (grenseverdier) i fett, lever og nyre fra alle dyr som brukes til matproduksjon. Kommisjonen har bedt de europeiske legemiddelmyndighetene, EMA, om å se på muligheten for å fastsette MRL også for muskel. Den europeiske legemiddelkomiteen CVMP har nå kommet med en anbefaling om å fastsette MRL for muskel. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ansees ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 418/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Tidligere fantes ikke MRL for ivermektin i muskel, men som følge av økt import av kjøtt ønsket Kommisjonen å få fastsatt en MRL også for muskel. CVMP kom først med en anbefaling om to MRLer for ivermektin i muskel. Den ene skulle være fastsatt på vanlig måte og gjelde for muskel generelt, og den andre skulle være høyere og gjelde kun injeksjonsstedet. Dette fordi stoffet blir liggende i høy konsentrasjon ved injeksjonsstedet i lengre tid, og et måleresultat herfra ville da ikke være representativt for hele slaktet. Kommisjonen aksepterte ikke anbefalingen pga. de problemene to ulike MRLer ville medføre for kontrollmyndighetene.

CVMP har i sin siste anbefaling kommet frem til at det kun skal være én ordinær MRL for muskel. Samtidig anbefaler de at man tar prøver av fett og lever istedenfor av muskel når man har hele skrotten tilgjengelig. Dette skriver de er fordi stoffet elimineres langsommere fra disse vevene enn fra muskel og er bedre å bruke i kontrolløyemed når man har mulighet.

Vi støtter at det blir fastsatt MRL for muskel og at det ikke skal være en høyere MRL på injeksjonsstedet enn i øvrig muskulatur. Dette ville vært svært vanskelig å håndtere i praksis.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2014
Anvendelsesdato i EU
24.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.01.2015
Anvendes fra i Norge
07.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0418
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro