Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1834 av 17. oktober 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'monepantel'

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1834 of 17 October 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance monepantel

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/1834 av 17. oktober omhandler monepantel som er et antiparasittmiddel. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Stoffet har grenseverdier (MRL) for småfe i muskel, fett, lever, nyre, og melk fra sau og geit. Søknad om utvidelse av eksisterende oppføring til også å omfatte storfe ble sendt til European Medicines Agency (EMA). EMA har på grunnlag av vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) anbefalt en fastsettelse av grenseverdier for monepantel i vev fra storfe, med unntakk av dyr som produserer melk til humant konsum. EMA har også vurdert at monepantel på nåværende tidspunkt ikke bør ekstrapoleres fra melk fra sau og geit til melk fra storfe på grunn av uttilstrekkelig data. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2016/1834 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til fastsettelse av grenseverdier for monepantel i vev fra storfe med unntak av melkeprodusernde storfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdier for rester av monepantel i vev fra storfe med unntak av melkeproduserende storfe. Monepantel er et antiparasittmiddel som er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til småfe.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2016
Anvendelsesdato i EU
17.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.03.2017
Anvendes fra i Norge
20.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1834
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro