Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1323/2007 av 12. november 2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib

Commission Regulation (EC) No 1323/2007 of 12 November 2007 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards firocoxib

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1323/2007 omhandler firekoksib som er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel med smertestillende og febernedsettende effekt. Firekoksib var tidligere oppført med en midlertidig MRL - verdi på vedlegg III for hest (muskel, fett, lever og nyrer). Mer data er fremskaffet, og MRL-verdiene er fastsatt for hest (muskel, fett, lever og nyre). Stoffet er nå overført til vedlegg I.

Merknader
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon/næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, Kjøttbransjens landsforening, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksforeningens landsforening, Tine, Helsetjenesten for svin og Norges veterinærhøgskole. Mattilsynet har ikke mottatt noen merknader til rettsakten.

Vurdering
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. november 2007. Den ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2007
Anvendelsesdato i EU
12.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 58-60
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2008
Anvendes fra i Norge
12.08.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1323
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro