Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2007 av 12. november 2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin

Commission Regulation (EC) No 1353/2007 of 20 November 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Monensin, Lasalocid and Tylvalosin

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2007 omhandler: Monensin som er et antibiotikum og koksidiostatika (fôrtilsetningsstoff som er ment til å drepe eller hindre vekst av enecellede organismer) som hører inn under gruppen ionoforer. MRL- verdier for Monensin er inkludert i vedlegg I for storfe (muskel, fett, lever, nyre og melk). Lasalocid som også er et koksidiostaika har til nå vært oppført på vedlegg I for fjørfe (muskel, skinn, fett, lever og nyrer) og vedlegg III for fjørfe som legger egg til humant konsum. Nye data er fremlagt og det er besluttet at lasalocid for fjørfe som produserer egg til humant konsum skal inkluderes på vedlegg I og fjernes fra vedlegg III da det er fastsatt en MRL verdi for egg. Tylvalosin er et antibiotikum i gruppen makrolider. Stoffet er idag oppført på vedlegg I for svin og fjørfe med navnet acetylisovaleryltylosin. Navnet på det aktive stoffet er nå endret til tylvalosin.

Merknader
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Ved gjennomføring av foreliggende forordning må forskriften endres.

Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsedepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, landbrukssamvirkets felleskontor, fagsenteret for fjørfe, fiskeri og havbruksforeningens landsforening, Tine, Helsetjenesten for svin og Norges veterinærhøgskole. Mattilsynet har mottatt noen merknader til rettsakten. Fjørfenæringen skriver at det vil være fornuftig at lasalocid blir oppført på vedlegg I også for eggleggende fjørfe. Helsetjenesten for svin bemerker at tylvalosin ikke er registrert i Norge, men at de vurderer å be firma om å vurdere dette da det er fint å ha et alternativ til tiamutin.

Vurdering
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 20. november 2007, og den ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2007
Anvendelsesdato i EU
20.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 61-63
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2008
Anvendes fra i Norge
12.08.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1353
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro