Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/653 av 20. april 2021 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av tredjelands planer fremlagt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2021/653 of 20 April 2021 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Rettsakten her, beslutning (EU) 2021/653 oppdaterer vedlegget til beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer/programmer for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon. Rettsakten (beslutning (EU) 2021/653) medfører endringer i ulike kategorier i vedlegget i beslutning 2011/163/EU.

Beslutning 2021/653 medfører følgende endringer i vedlegget i beslutning 2011/163/EU:

- Albania, Bosnia-Hercegovina, Færøyene, Marokko, Oman, Tunisia og Ukraina har forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende akvakultur. Planen gir tilstrekkelige garantier og godkjennes. Ettersom planen ikke omfatter krepsdyr bør listen inneholde en fotnote som spesifiserer at krepsdyr er utelukket fra godkjennelsen av akvakultur.

- Falklandsøyene og Montenegro har forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krepsdyr, og en plan vedrørende små drøvtyggere, som kun omfatter sau. Derfor bør listen inneholde en note som spesifiserer at krepsdyr er utelukket fra godkjennelsen av akvakultur, og at godkjennelsen av små drøvtyggere er begrenset til at omfatte sau.

- Guatemala, Iran, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Ny Caldedonina, Tanzania forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende akvakultur som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen inneholde en fotnote, som spesifiserer at fisk er utelukket fra godkjennelsen av akvakultur.

- Kirgisistan er oppført på listen over godkjenneslen av honning. Dette tredjeland har forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende honning, som ikke gir tilstrekkelige garantier. Derfor bør Kirgisistan utgå fra listen hva gjelder honning.

- Moldova har forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krepsdyr, og en plan vedrørende melk. Planen for melk gir tilstrekkelige garantier og bør godkjennes. Derfor bør listen inneholde en note, som presiserer at krepsdyr er utelukket fra godkjennelsen av akvakultur, og Moldova bør oppføres på listen hva angår melk.

- Namibia har forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende viltlevende vilt og små drøvtyggere, som kun omfatter sau. Planen giver tilstrekkelige garantier og bør godkjennes. Namibia bør oppføres på listen for viltlevende vilt og sau. Listen bør inneholde en note, som presiserer at godkjennelsen av små drøvtyggere er begrenset til at omfatte sau.

- Nicaragua har forelagt Kommisjonen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen inneholde en fotnote, som spesifiserer at fisk er utelukket fra godkjennelsen av akvakultur.

- Taiwan har forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende egg. Planen gir tilstrekkelige garantier og bør godkjennes. Taiwan bør derfor oppføres på listen for egg.

- Togo har forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende honning. Planen gir tilstrekkelige garantier og bør godkjennes. Togo bør derfor oppføres på listen for honning.

- Colombia har ikke forelagt EU-kommisjonen en plan vedrørende egg, men de har gitt garantier for angår egg og eggprodukter med opprinnelse enten i medlemsstater eller i tredjeland som er godkent til eksport av slike produkter til EU/EØS. Colombia bør derfor oppføres på listen for egg med en fotnote.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha øknomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU den 20. april 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 22. april 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU den 12. mai 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2021
Anvendelsesdato i EU
12.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2022
Anvendes fra i Norge
13.06.2022