Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/233 av 15. februar 2018 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/233 of 15 February 2018 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.3.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter vedlegget til beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon. Grunnrettsakten, 2011/163, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i medhold av artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten dermed oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Denne oversikten, som omfatter dyr og animalske produkter, er gitt som et vedlegg til beslutning 2011/163/EU.

Rettsakten oppdaterer vedlegget til 2011/163, og medfører følgende endringer:

Andorra har ikke levert godkjente planer for nasjonalt produsert svinekjøtt/råmaterialer fra svin, men har gitt garantier for at de kun bruker råmaterialer fra svin importert fra godkjente land - og vil få dette med som fotnote (Tredjeland som kun bruker råmaterialer enten fra medlemsland eller fra andre tredjeland som er godkjent for import av slike råmaterialer til EU).

Burkina Faso og Benin har fått godkjent program for honning.

Mauritius har ikke levert godkjente planer for nasjonalt produsert honning, men har gitt garantier for at de kun bruker råmaterialer fra honning importert fra godkjente land - og vil få dette med som fotnote (Tredjeland som kun bruker råmaterialer enten fra medlemsland eller fra andre tredjeland som er godkjent for import av slike råmaterialer til EU).

San Marino har fått godkjent program for melk.

Sør Afrika blir fjernet fra listen for vilt siden inspeksjoner har vist at kontrollen ikke var tilfredsstillende.

Zimbabwe har ikke levert godkjente planer og vil ikke utføre restkontroll. Oppdrettsvilt og aquakultur vil derfor fjernes fra listen for Zimbabwe.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. For næringen vil dette medføre at man i hovedsak får et større marked å handle i, hvis alle de andre importvilkårene er i orden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Dette er rutineoppdateringer over listen av tredjeland som leverer planer for restkontroll i henhold til EU-regelverket (96/23). Noen nye land kommer til, andre faller ut pga ikke godkjente planer og andre kommer til med nye næringsmidler. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
09.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.03.2018
Anvendes fra i Norge
05.03.2018