Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1338 av 30. juli 2015 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter vedlegget til beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for ulike deler av sin produksjon. Grunnrettsakten, 2011/163, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i medhold av artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten dermed oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Denne oversikten, som omfatter dyr og animalske produkter, er gitt som et vedlegg til beslutning 2011/163/EU.

Rettsakten oppdaterer vedlegget til 2011/163, og medfører følgende endringer:

- Andorra har nå et godkjent program for honning

- Armenia, Kenya og Myanmar har nå godkjente programmer for akvakulturprodukter

- Marokko har nå et godkjent program for fjørfe

- Peru mangler et godkjent program for fjørfe og fjørfeprodukter, og disse dyrene/produktene fjernes fra listen for Peru

- Klargjøring av hva som menes med området Israel (i samsvar med internasjonal rett)

Merknader
Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. For næringen vil dette medføre at man i hovedsak får et større marked å handle i, hvis alle de andre importvilkårene er i orden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Dette er rutineoppdateringer over listen av tredjeland som leverer planer for restkontroll i henhold til EU-regelverket (96/23). Noen land faller ut pga ikke godkjente planer og andre kommer til med nye næringsmidler. I denne oppdateringen har man også definert hvilke landområder som godkjenningen av Israel omfatter. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 30. juli 2015, med ikrafttredelse 2. august 2015

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2015
Anvendelsesdato i EU
21.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.09.2015
Anvendes fra i Norge
03.09.2015