Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (mai 2021)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/800 av 17. mai 2021 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2021/800 of 17 May 2021 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.6.2022)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, beslutning 2011/163/EU, gjelder godkjenning av overvåkingsplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene viser at tredjestaten oppfyller krav for å kunne eksportere til EU/EØS.

Denne rettsakten, beslutning (EU) 2022/800 om endring i listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram, endrer artikkel 2(1) i beslutning 2011/163/EU vedr. "naturtarm" og oppdaterer vedlegget i beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon.

Naturtarm
Naturtarm kan inneholde restkonsentrasjoner av farmakologisk aktive stoffer. Siden 2015 har slike restkonsentrasjoner av famakologisk aktive stoffer med antimikrobiell aktivitet vært funnet i naturtarm som har blitt importert til EU/EØS. Funnene har blitt rapportert til varslingssystemet for mat og fôr, Rapid Alert System for Food and Feed. På bakgrunn av dette vil Europakommisjonen sikre tryggheten for naturtarm ved å kreve at naturtarm som importeres til EU/EØS fra tredjeland er oppført i vedlegget til beslutning 2011/163/EU og med de nødvendige garantiene for at produktene er godkjente i tredjelandets overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner. Artikkel 2(1) og vedlegget i beslutning 2011/163/EU endres på bakgrunn av dette.

Beslutning 2021/800 medfører følgende endringer i vedlegget i beslutning 2011/163/EU:

Australia har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for egg, men de har garantert å bruke egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller et tredjeland og som er godkjent for eksport av slike produkter til EU/EØS. Australia bør derfor føres opp på listen for egg med en fotnote.

India har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for fjørfeprodukter og meieriprodukter, men har garantert å bruke meieriprodukter som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland for eksport av slike produkter til EU/EØS, og i sammensatte produkter, som skal eksporteres til EU/EØS. India bør derfor føres opp på listen for meieriprodukter med en fotnote

New Zealand har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for svin, fjørfeprodukter, egg og kaniner, men de har garantert å bruke svinekjøttprodukter, fjørfeprodukter, egg og kaniner i sammensatte produkter som skal eksportere til EU/EØS og som har opprinnelse i enten en medlemsstat eller i et tredjeland som er godkjent til eksport av slike produkter. New Zealand bør derfor føres opp på listen for svin, fjørfeprodukter, egg og kaniner med en fotnote.

Filippinene har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for meieriprodukter og egg, men har garantert å bruke meieriprodukter og egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland og som er godkjent til eksport av slike produkter til EU/EØS og i sammensatte produkter som skal eksporteres til EU/EØS. Filippinene bør derfor føres opp på listen for meieriprodukter og egg med en fotnote.

Singapore har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for egg, men har garantert utelukkende å bruke egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland som har godkjent til eksport av slike produkter til EU/EØS og i sammensatte produkter, som skal eksporteres til EU/EØS. Singapore bør derfor føres opp på listen for egg med en fotnote.

Thailand har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for storfe, svin, meieriprodukter og egg, men har garantert å bruke oksekjøtt, meieriprodukter og egg som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller opprinnelse i et tredjeland som er godkjent til eksport av slik produkter til EU/EØS og i sammensatte produkter som skal eksporteres til EU/EØS. Thailand bør derfor føres opp på listen storfe, meieriprodukter og egg med en relevant fotnote.

Sør-Korea har ingen godkjent overvåkningsplan for restkonsentrasjoner for meieriprodukter, egg og honning, men de har garantert å bruke meieriprodukter, egg og honning som enten har opprinnelse i en medlemsstat eller i et tredjeland og som er godkjent til eksport av slike produkter til EU/EØS. Sør-Korea bør derfor føres opp på listen for meieriprodukter, egg og honning med en fotnote.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU den 17. mai 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 20. mai 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU den 9. juni 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2021
Anvendelsesdato i EU
09.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2022
Anvendes fra i Norge
13.06.2022