Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter - kontrollplaner i tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/161/EU av 11. mars 2013 som endrer vedtak 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision 2013/161/EU of 11 March 2013 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

• Bosnia og Herzegovina - godkjent plan for fjørfe, egg, melk og honning
• Japan - godkjent plan for storfe
• Moldova - godkjent plan for fjørfe, akvakultur og egg
• Pitcairn-øyene - ikke lenger godkjent plan for honning, fjernet fra listen
• Vietnam - godkjent plan for honning

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er gjennomført som et vedlegg i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og gjennomføres i norsk forskrift uten forutgående høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2013
Anvendelsesdato i EU
17.04.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2013
Anvendes fra i Norge
08.05.2013