Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/355/EU av 12. juni 2014 som endrer beslutning 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision 2014/355/EU of 12 June 2014 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

• Pitcairn-øyene - inn på listen igjen med ny godkjent plan for honning
• Rwanda - godkjent plan for honning
• Ukraina - godkjent plan for storfe og svin
• Forente arabiske emirater - ikke lenger godkjent plan for akvakultur

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ansees ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er et vedlegg til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av viss stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomføres i norsk rett uten forutgående høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2014
Anvendelsesdato i EU
04.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2014
Anvendes fra i Norge
02.07.2014