Restriksjoner på transport av avfall til Bulgaria (forlengelse)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/438/EU av 10. august 2010 om forlengelse av perioden hvor Bulgaria kan gøre innsigelse mot innføring av visse typer avfall i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om transport av avall

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.8.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 63, stk. 4, i forordning (EF) 1013/2006 kan Bulgarien gøre indsigelse mod overførsel af visse typer affald i en periode, der slutter den 31. december 2009.

(2) Ved skrivelse af 23. december 2009 anmodede Bulgarien om at få denne periode forlænget til den 31. december 2012.

(3) Der er behov for at sikre, at beskyttelsen af miljøet forbliver på et højt niveau i hele EU, navnlig hvor nyttiggørelsen af affald fortsat ikke vil være i overensstemmelse med afsenderlandets nationale lovgivning om nyttiggørelse. Derfor bør Bulgarien fortsat have mulighed for at gøre indsigelse mod uønsket overførsel af affald til nyttiggørelse på dets territorium. Følgende er der et behov for at forlænge den undtagelsesordning, der er gældende for Bulgarien, indtil den 31. december 2012.

(4) For fortsat at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse og opretholde den juridiske sikkerhed i forbindelse med de retlige ordninger, der gælder for overførsel af affald til nyttiggørelse i Bulgarien i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2026, bør foranstaltningerne i denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. januar 2010. Bestemmelserne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet