Restriksjonssoner i forbindelse med blåtunge

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/227/EF av 11. april 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge

Commission Decision 2007/227/EC of 11 April 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.
Tyskland har justert sine sperresoner med hensyn til bluetongue. Sonene skal dermed endres i vedlegget til 2005/393/EF.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at vedlegget oppdatereres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt semin, egg og embryo i sperresonene.
Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2007
Anvendelsesdato i EU
13.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 101-104
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.01.2008
Anvendes fra i Norge
28.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0227
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro