Resultater fra forsøk med utsetting av genmodifiserte planter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2003/701/EF av 29. september 2003 om fastsetting iht. europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av skjema for presentasjon av resultatet av forsøksutsetting av genmodifiserte planter

Commission Decision 2003/701 of 29 September 2003 establishing pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council a format for presenting the results of the deliberate release into the environment of genetically modified higher plants for purposes other than placing on the market.

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - september 2007

Rettsakten fastsetter det skjema som søker skal benytte for rapportering av resultatet av forsøksutsettinger av planter til ansvarlige myndigheter i det landet forsøksutsettingen er godkjent og har funnet sted.

Merknader
I henhold til konsekvensutredningsforskriften skal myndighetene pålegge søker å rapportere om resultatet av utsettinger, herunder forsøksutsettinger. Rettsakten forventes ikke å få vesentlige administrative konsekvenser i Norge ettersom det er søker som skal rapportere iht. skjemaet og det allerede i dag kan stilles krav om slik rapportering. Rettsakten forventes av samme grunn ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2003
Anvendelsesdato i EU
28.10.2003
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 774-781
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003D0701
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro