Retningslinjer for akseptable løsningsforslag ved fusjon av virksomheter

Tittel

Kommisjonens meddelelse C/2008/267/1 av 22. oktober 2008 om løsningsforslag som kan godtas i henhold til rådsforordning (EØF) nr 139/2004 og kommisjonsforordning (EF) nr 802/2004

Siste nytt

Retningslinjer publisert i EU-tidende 22.10.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Fusioner: Kommissionen reviderer meddelelsen om tilsagn i fusionssager og ændrer gennemførelsesforordningen til fusionsforordningen
Europa-Kommissionen har revideret sine retningslinjer for tilsagn i fusionssager for at sikre en mere effektiv behandling af konkurrenceproblemer og vejlede parterne i fusionssager bedre om, hvordan de bedst styrer fri af konkurrenceproblemer. Tilsagn er ændringer af en påtænkt transaktion, som de pågældende parter tilbyder at afgive for at fjerne eventuelle konkurrenceproblemer, som Kommissionen måtte have kortlagt. De vigtigste ændringer i forhold til den tidligere meddelelse er, at der indføres en formular for oplysninger om tilsagnene, og at der opstilles klarere retningslinjer for afhændelses- og adgangstilsagn og for den rolle, som trustee spiller. Kommissionen har ligeledes opdateret tilsagnsmeddelelsen i lyset af den ændrede fusionsforordning (EF) nr. 139/2004 (se MEMO/04/9), Kommissionens erfaringer i en lang række sager, Kommissionens Rapport om tilsagn i fusionssager (se IP/05/1327) og nylige domme afsagt af de europæiske retsinstanser. Der er i udformningen af tilsagnsmeddelelsen også taget hensyn til de bemærkninger, der indkom under den offentlige høring, der fandt sted i 2007 om et udkast til meddelelse (se IP/07/544). Hertil kommer, at Kommissionen har vedtaget en række ændringer af gennemførelsesforordningen (Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004) i tråd med ændringerne af tilsagnsmeddelelsen.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte: "Tilsagn er et meget vigtigt aspekt af fusionskontrollen, da de kan bane vejen for virksomhedsfusion, men samtidigt sikre at der opretholdes effektive konkurrencevilkår. Det fremgår bl.a. af nyere sager med stor mediebevågenhed, såsom Gaz de France/Suez eller Thomson/Reuters. Den nye meddelelse giver virksomhederne en klar rettesnor for Kommissionens politik med henblik på at sikre endnu mere effektive tilsagn i fremtiden.

Som en følge af rapporten om tilsagn i fusionssager og nylig retspraksis slås det i tilsagnsmeddelelsen fast, at tilsagn kun kan accepteres, hvis de er gennemførlige og rent faktisk fjerner de konkurrenceproblemer, som Kommissionen har påvist. Parterne skal nu fremsende de oplysninger, der er nødvendige for en tilbundsgående vurdering, på en ny tilsagnsformular (en såkaldt "RM-formular"), så Kommissionen bedre kan evaluere, om et foreslået tilsagn er gennemførligt. Denne nyskabelse er indført gennem en ændring af gennemførelsesforordningen.

Eftersom en afhændelse kun kan være effektiv, når og hvis der faktisk er tale om overførsel til en egnet køber, er der i meddelelsen opstillet detaljerede retningslinjer for, hvad der forstås ved en egnet køber, og bl.a. hvornår der er behov for en up front-køber. I meddelelsen lægges der tillige vægt på behovet for at medtage samtlige aktiver og personale, der er nødvendige for at sikre rentabiliteten af det forretningsområde, der skal afhændes.

De nye retningslinjer præciserer endvidere, at Kommissionen kun vil kunne acceptere tilsagn om adgang, f.eks. til infrastrukturer eller netværk, hvis sådanne tilsagn får en virkning, der kan sidestilles med virkningen af afhændelser. I betragtning af hvor begrænset virkning en række adgangstilsagn tidligere har vist sig at have, vil en sådan benchmarktilgang sikre, at adgangstilsagn udformes på en sådan måde, at de kan udnyttes effektivt.

Desuden præciseres trustees rolle under gennemførelsen af tilsagn i den reviderede tilsagnsmeddelelse og den ændrede gennemførelsesforordning.

Den reviderede tilsagnsmeddelelse erstatter den tidligere meddelelse vedtaget i 2001 og afspejler Kommissionens praksis vedrørende tilsagn i fusionssager samt bemærkninger modtaget under den offentlige høring, der blev iværksat i 2007. Revisionen af meddelelsen er en opfølgning på konklusionerne i Kommissionens Rapport om tilsagn i fusionssager, offentliggjort i oktober 2005. Kommissionen foretog i forbindelse med denne undersøgelse en omfattende evaluering af hidtidige tilsagnssager med en analyse af tilsagnenes gennemførelse og deres effektivitet. Den reviderede meddelelse inddrager ligeledes de europæiske retsinstansers nylige retspraksis, som har været en nyttig rettesnor, navnlig for så vidt angår de retlige rammer for accept eller afvisning af tilsagn. Endelig er den reviderede tilsagnsmeddelelse udformet under hensyntagen til de tilsagnsrelaterede bestemmelser i fusionsforordningen fra 2004 (se MEMO/04/9), f.eks. med hensyn til mulighederne for at forlænge fristerne for at drøfte og vurdere afgivne tilsagn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2008
Anvendelsesdato i EU
23.10.2008
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet