Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av lystgass

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/73/EF 17. desember 2008 om endring av beslutning 2007/589/EF vedrørende inkludering av overvåkings- og rapporteringsregler for lystgassutslipp

Commission Decision of 17 December 2008 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions of nitrous oxide (2009/73/EC)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2010)

Sammendrag av innhold
Beslutningen oppretter retningslinjer for overvåking og rapportering av lystgassutslipp. Felles retningslinjer for måling av utslipp er avgjørende for å sikre at ett tonn N2O-utslipp i én medlemsstat også vil regnes som ett tonn N2O-utslipp i en annen medlemsstat.

Beslutningen er en endring av gjeldende retningslinjer (Monitoring and Reporting Guidelines - MRG - 2007/589/EF) som ikke omfatter lystgass. Inkluderingen av lystgass i retningslinjene er nødvendig da en rekke medlemsstater og Norge har valgt å inkludere utslipp av lystgass fra salpetersyreproduksjon i kvotesystemet iht. kvotedirektivets artikkel 24.

Rent teknisk skal overvåkingen foregå gjennom kontinuerlige målinger av utslippene.

De detaljerte tekniske retningslinjene om overvåking og rapportering følger av Annex 13 til beslutningen. I tråd med IPCCs retningslinjer fastsettes det globale oppvarmingspotensialet til N2O til 310 tonn CO2-ekvivalenter.

Beslutningen skal gjelde fra 1.1.2008.

Merknader
Det rettslige innholdet i beslutningen er i praksis allerede gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriftens § 2-2 siste ledd samt vedlegg 5 til forskriften. Norske salpetersyreprodusenter ble inkludert i kvotesystemet med virkning fra 1.7.2008, og har måttet overvåke og rapportere sine utslipp fra den datoen iht. likelydende regler. Innlemmelse i EØS-avtalen vil derfor ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen følger opp og endrer regelverk allerede innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Status
Status i EU: Rettsakten ble vedtatt i EU 17. desember 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 4. desember 2009 ved EØS-komitébeslutning nr. 148/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 358-369
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
05.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro