Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2011/25/EU av 14. januar 2011 om retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler

Commission Recommendation 2011/25/EU of 14 January 2011 establishing guidelines for the distinction between feed materials, feed additives, biocidal products and veterinary medicinal products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2012)

Sammendrag av innhold
Denne anbefalingen trekker opp kriterier for å kunne skille mellom fôrmidler, fôrtilsetningsstoff og biocidprodukter og produkter som defineres som veterinære legemidler. Det er av avgjørende betydning hvordan et nytt produkt blir karakterisert og definert med tanke på aktuelt regelverk og produktets markedsføring. Disse anbefalingene er ment å være til hjelp for de nasjonale myndigheter, og er ment å fremme en ensartet kategorisering av produkter som kan defineres inn under ulike grupper av produkter. Anbefalingene er basert på definisjonene i ulike rettsakter som omhandler de aktuelle produktgrupper. Ingen rettsakter har forrang og ingen rettsakter skal brukes alene, men derimot skal definisjonene fra de ulike rettsaktene brukes samtidig for å best mulig klassifisere et produkt til riktig produktgruppe. Anbefalingene konkluderer at hvis det etter vurdering av alle karakteristika fortsatt er vanskelig å gruppere et produkt som fôrmiddel eller veterinærmedisinsk legemiddel, da er det et veterinærmedisinsk legemiddel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne anbefalingen endrer ingen forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, men den vil være et nyttig hjelpemiddel i tilsynsarbeidet. Mattilsynet vil trolig benytte den som et viktig grunnlag for veiledning av tilsynet og produsenter. Videre vil den også gi fôrmiddelindustrien, importører og forhandlere av produkter til dyr nyttig veiledning.

Sakkyndige instansers merknader
Anbefalingen har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Anbefalingen er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.01.2011
Anvendelsesdato i EU
04.02.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 44-48
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
29.09.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011H0025
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro