Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer (fra 2022)

Tittel

Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer

Guidelines on State aid to promote risk finance investments

Siste nytt

Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 6.12.2021 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 6.12.2021)

Statsstøtte: Kommissionen vedtager reviderede EU-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer

Europa-Kommissionen har vedtaget reviderede EU-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer ("retningslinjerne for risikofinansiering"). De reviderede retningslinjer gælder fra den 1. januar 2022. Hermed præciseres og forenkles de regler, i henhold til hvilke medlemsstaterne kan støtte og lette adgangen til finansiering for europæiske opstartsvirksomheder, små og mellemstore virksomheder ("SMV'er") og selskaber med mellemstor markedsværdi ("midcapselskaber"), samtidig med at der sikres lige vilkår på det indre marked.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder er omdrejningspunktet for Europas økonomiske genopretning. At sikre, at disse virksomheder har adgang til finansiering, er afgørende for at få mest muligt ud af deres vækstpotentiale og den grønne og digitale omstilling. Derfor har vi efter en omfattende høring foretaget målrettede ændringer af og yderligere forenklet de gældende statsstøtteregler. Det betyder, at medlemsstaterne kan give finansielle incitamenter, således at europæiske opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder kan tiltrække investeringer, når markedet ikke i sig selv kan sikre dette."

Risikofinansieringsstøtte er et vigtigt instrument, som medlemsstaterne kan anvende til at støtte navnlig innovative og vækstorienterede opstartsvirksomheder, SMV'er og visse typer midcapselskaber i de tidlige faser af deres udvikling. Disse virksomheder kan have svært ved at få adgang til finansiering på trods af deres forretningsmæssige potentiale. For at afhjælpe sådanne markedssvigt giver retningslinjerne for risikofinansiering medlemsstaterne mulighed for på visse betingelser at opfylde dette finansieringsbehov ved at anvende statsstøtte til at tiltrække yderligere private investeringer til støtteberettigede opstartsvirksomheder, SMV'er og midcapselskaber gennem veludformede finansielle instrumenter og skattemæssige foranstaltninger.

Kommissionen vedtog de reviderede retningslinjer for risikofinansiering efter en evaluering af de nuværende regler, der blev gennemført i 2019 som led i kvalitetskontrollen af statsstøtte, og en omfattende høring af alle berørte parter om forslaget til reviderede retningslinjer. Denne omfattede medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, erhvervsorganisationer og interessegrupper.

Evalueringen og høringen bekræftede, at retningslinjerne for risikofinansiering fungerer efter hensigten, men viste også, at der var behov for målrettede justeringer, herunder en præcisering af visse begreber og en yderligere strømlining, for at forenkle de gældende regler og præcisere deres anvendelse yderligere.

Revisionen af retningslinjerne for risikofinansiering betyder derfor navnlig:

  • en begrænsning af kravet om at fremlægge en analyse af finansieringbehovet til de største risikofinansieringsordninger og en yderligere præcisering af den dokumentation, der er nødvendig for at begrunde støtten. I den forbindelse viste evalueringen, at medlemsstaterne har vanskeligt ved at kvantificere finansieringsbehovet, hvilket høringen bekræftede. For at afhjælpe dette kræves der i de reviderede retningslinjer kun en analyse af finansieringsbehovet for de største risikofinansieringsforanstaltninger, nemlig dem, der giver mulighed for investeringsbeløb på over 15 mio. EUR pr. støttemodtager. Tidligere erfaringer tyder på, at denne forenkling vil få betydning for langt de fleste nye foranstaltninger. Desuden præciseres det i de reviderede retningslinjer, hvilken dokumentation der er nødvendig for at påvise, at der foreligger et specifikt markedssvigt eller en anden relevant hindring for adgang til finansiering, jf. gældende praksis
  •  en forenkling af kravene til vurdering af ordninger, der udelukkende er rettet mod opstartsvirksomheder og SMV'er, der endnu ikke har foretaget deres første kommercielle salg. Dette vil navnlig vedrøre omfanget af den dokumentation, som medlemsstaterne skal fremlægge som led i den forudgående vurdering, som skal påvise, hvorfor støtten er nødvendig, formålstjenlig og proportional. I betragtning af de mere alvorlige markedssvigt, som sådanne virksomheder normalt står over for, kan Kommissionen anse en mindre omfattende dokumentation for tilstrækkelig til at påvise, at der foreligger markedssvigt, som berettiger, at der ydes støtte til disse virksomheder
  • en tilpasning af visse af retningslinjernes definitioner til definitionerne i den generelle gruppefritagelsesforordning for at sikre konsekvens. Navnlig er retningslinjernes definition af "innovative midcapselskaber" tilpasset definitionen af "innovative virksomheder" i den generelle gruppefritagelsesforordning for at fjerne de nuværende uoverensstemmelser med hensyn til, hvilke virksomheder der betragtes som "innovative" i henhold til de to regelsæt. Desuden blev definitionen udvidet til også at omfatte midcapselskaber, der har deltaget i eller modtaget en investering fra udvalgte EU-initiativer, nemlig CASSINI-initiativet for iværksætteri i rummet og Det Europæiske Innovationsråd og dettes fond.

Baggrund

Retningslinjerne for risikofinansiering fastsætter betingelserne for, hvornår statsstøtte ydet af medlemsstaterne til fremme af risikofinansieringsinvesteringer kan betragtes som forenelig med det indre marked.

Retningslinjerne finder anvendelse på alle risikofinansieringsforanstaltninger, der ikke hører ind under den generelle gruppefritagelsesforordning, som er den, der giver medlemsstaterne mulighed for direkte at gennemføre statslige støtteforanstaltninger for risikofinansiering uden forudgående anmeldelse til Kommissionen på visse betingelser (f.eks. kun for opstartsvirksomheder og SMV'er og for beløb på op til 15 mio. EUR pr. støttemodtager).

Også den generelle gruppefritagelsesforordnings bestemmelser om risikofinansieringsstøtte er under revision, dels for at indføre yderligere forenklinger også for gruppefritagne ordninger, dels for at sikre, at bestemmelserne fortsat er i overensstemmelse med de reviderede retningslinjer for risikofinansiering. Kommissionen har iværksat en offentlig høring om de foreslåede ændringer af disse bestemmelser i den generelle gruppefritagelsesforordning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet