Retningslinjer for statsstøtte til film

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite om visse rettslige sider vedrørende film og andre audiovisuelle verker

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual works

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 21.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra ESAs retningslinjer, norsk utgave)

1) Audiovisuelle verk, og da særlig film, spiller en viktig rolle i å skape europeisk identitet, både gjennom de aspekter som er felles for hele Europa, og det kulturelle mangfold som kjennetegner våre forskjellige tradisjoner og historier. Slike verk er et viktig element i funksjonsdyktigheten til våre demokratier, på grunn av den brede innflytelsen de har på samfunnet. De står også i sentrum for de endringer som følger av utviklingen av informasjonssamfunnet: nye teknologiske muligheter gir nye muligheter til å fremme bevaringen av kulturarven og styrke den gjensidige forståelsen over hele Europa.

2) Audiovisuelle verk er enestående på grunn av sin dobbeltsidighet. På den ene side er de økonomiske goder, som gir viktige muligheter for å skape velstand og sysselsetting. På den annen side er de også kulturelle goder som på samme tid både gjenspeiler og former våre samfunn. Dette er grunnen til at utviklingen av denne sektoren aldri har vært overlatt utelukkende til markedskreftene.

3) Blant audiovisuelle verk inntar film en særstilling på grunn av produksjonskostnadene og den kulturelle betydningen: budsjettene for produksjon av spillefilmer er betydelig større enn for andre audiovisuelle verk, de produseres oftere i internasjonalt samarbeid og deres utnyttelsestid er lengre, med mulighet for å utnytte alle distribusjonskanaler: kinoer, DVDer og videokassetter (både salg og utleie), nedlasting fra Internett samt fjernsyn (betal-TV, betalingskanaler, free-to-air). Filmproduksjoner møter sterk konkurranse fra land utenfor Europa.

4) Disse retningslinjene beskriver prinsippene som skal gjelde ved anvendelsen av reglene for statsstøtte på kinosektoren og TV-produksjon. De er basert på kapittel 2 i Europakommisjonens melding om visse rettslige aspekter ved filmverk og andre audiovisuelle verk. Kapittel 2 beskriver Kommisjonens generelle retningslinjer for statsstøtte til kinosektoren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.09.2001
Anvendelsesdato i EU
26.09.2001

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Anvendes fra i Norge
17.12.2008