Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022

Tittel

(Under forberedelse) Meddelese fra Kommisjonen. Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022

(In preparation) Communication from the Commission. Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022

Siste nytt

Høring med pressemelding om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 7.6.2021 med frist 2.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 7.6.2021)

Statsstøtte: Kommissionen opfordrer interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til det foreslåede udkast til retningslinjer for statsstøtte på områderne klima, energi og miljø

Europa-Kommissionen har i dag iværksat en målrettet offentlig høring, hvori alle interessenter opfordres til at fremsætte bemærkninger til forslaget til revision af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi. For at tage højde for den øgede betydning af klimabeskyttelse, vil de reviderede retningslinjer blive betegnet som retningslinjer for statsstøtte på områderne klima, energi og miljø. De foreslåede retningslinjer omfatter også forenelighedsregler for flagskibsområder som infrastruktur til ren mobilitet og biodiversitet samt ressourceeffektivitet til støtte for omstillingen til en cirkulær økonomi. Interesserede parter kan deltage i høringen i otte uger frem til den 2. august 2021.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Europa får behov for betydelige bæredygtige investeringer. Selv om en betydelig del vil komme fra den private sektor, vil offentlig støtte bidrage til at sikre, at den grønne omstilling sker hurtigt. Derfor ønsker vi at sikre, at vores regler for statsstøtte på områderne klima, energi og miljø er parate og egnede til den grønne omstilling. De reviderede regler vil sætte medlemsstaterne i stand til at opfylde EU's ambitiøse miljømål i den europæiske grønne pagt, samtidig med at eventuelle konkurrenceforvridninger holdes på et minimum. Vi opfordrer nu alle interesserede parter til at dele deres synspunkter med os".

Retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi giver medlemsstaterne mulighed for at støtte miljøbeskyttelsesprojekter (herunder klimabeskyttelse og grøn energiproduktion) samt foranstaltninger til sikring af tilstrækkelig energiproduktion på visse betingelser. Retningslinjerne har til formål at hjælpe medlemslandene til at opfylde deres ambitiøse energi- og klimapolitiske mål for EU med færrest mulige omkostninger for skatteyderne og uden unødig forvridning af konkurrencen på det indre marked.

Kommissionen har foretaget en evaluering af de nuværende retningslinjer som led i kvalitetskontrollen af statsstøtte. Evalueringen viste, at de nuværende bestemmelser i retningslinjerne fungerer godt, at de generelt er egnede til formålet og er et effektivt redskab til at understøtte opfyldelsen af EU's miljø- og klimamål, og at de samtidig begrænser unødige forvridninger af konkurrencen på det indre marked.

Samtidig viste evalueringen, at der kan være behov for visse målrettede tilpasninger, bl.a. forenkling og ajourføring af visse bestemmelser og udvidelse af retningslinjernes anvendelsesområde til at omfatte nye områder såsom ren mobilitet og dekarbonisering. Evalueringen viste derudover, at det kan være nødvendigt at tilpasse de nuværende regler til Kommissionens strategiske prioriteter, navnlig prioriteterne i den europæiske grønne pagt, og til andre nylige regelændringer på energi- og miljøområdet.

I den forbindelse foreslår Kommissionen en række ændringer af de nuværende regler:

  • Udvidelse af retningslinjernes anvendelsesområde for at muliggøre støtte på nye områder (f.eks. ren mobilitet, energieffektivitet i bygninger, cirkularitet og biodiversitet) og til alle teknologier, der kan levere med hensyn til den grønne pagt, herunder støtte til vedvarende energi. De reviderede regler vil generelt give mulighed for støttebeløb, der dækker op til 100 % af det udækkede finansieringsbehov, og give mulighed for at indføre nye støtteinstrumenter, f.eks. CO2-differencekontrakter.
  • Øget fleksibilitet og strømlining af de eksisterende regler ved at indføre en forenklet vurdering af tværgående foranstaltninger i et enkelt afsnit i retningslinjerne og fjerne kravet om individuel anmeldelse af store grønne projekter inden for rammerne af støtteordninger, som Kommissionen tidligere har godkendt.
  • Indførelse af foranstaltninger til at sikre, at støtten effektivt rettes mod områder, hvor den er nødvendig for at forbedre miljøbeskyttelsen, er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå miljømålene, og ikke forvrider konkurrencen eller truer det indre markeds integritet. For eksempel vil medlemsstater, der indfører en støtteordning, under visse omstændigheder skulle høre berørte parter om ordningens centrale elementer.
  • Tilpasning og sikring af sammenhæng med den relevante EU-lovgivning og EU-politik på miljø- og energiområdet ved bl.a. at udfase subsidier til fossile brændstoffer, navnlig dem, der forurener mest, og som det i lyset af deres betydelige negative miljøvirkninger er usandsynligt, at Kommissionens vil foretage en positiv vurdering af inden for rammerne af statsstøttereglerne. Foranstaltninger, der indebærer nye investeringer i naturgas, vil kun være omfattet af retningslinjerne, hvis det påvises, at investeringerne er forenelige med Unionens klimamål for 2030 og 2050.

Udkastet til retningslinjer og alle andre oplysninger vedrørende den offentlige høring, herunder nærmere oplysninger om de foreslåede ændringer, er tilgængelige online.

Næste skridt

Foruden den målrettede offentlige høring, der lanceres i dag, vil Kommissionen også drøfte udkastet til retningslinjerne for statsstøtte på områderne klima, energi og miljø på et møde med medlemsstaterne, som vil finde sted hen imod slutningen af høringsperioden. På den måde får både medlemsstaterne og andre interesserede parter tilstrækkelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til Kommissionens forslag.

De nye retningslinjer forventes vedtaget i slutningen af 2021.

Baggrund

De nuværende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi regulerer betingelserne for, hvornår statsstøtte til energi og miljøbeskyttelse kan betragtes som forenelig med det indre marked. Retningslinjerne fremmer navnlig en gradvis overgang til markedsbaseret støtte til vedvarende energi, og de indeholder bestemmelser om støtte til energiinfrastruktur og produktionskapacitet for at styrke det indre energimarked og sikre forsyningssikkerheden. Desuden er der i retningslinjerne fastsat kriterier for, hvordan medlemsstaterne kan fritage energiintensive virksomheder for afgifter, der opkræves med henblik på støtte til vedvarende energi.

Bestemmelserne i retningslinjerne suppleres af den generelle gruppefritagelsesforordning, hvori der er fastsat generelle betingelser for, hvornår medlemsstaterne kan gennemføre statsstøtteforanstaltninger uden forudgående anmeldelse til Kommissionen. Der foretages i øjeblikket en delvis revision af den generelle gruppefritagelsesforordning, og en offentlig høring om forslaget til disse reviderede bestemmelser forventes at finde sted i sommeren 2021.

Revisionen af retningslinjerne bygger på evalueringen og forskellige kilders dokumentation og data, herunder administrativ praksis, en ekstern undersøgelse og input fra interessenter. Kommissionen har indhentet synspunkter via en åben offentlig høring, der blev gennemført i 2020. I efteråret 2020 lancerede Kommissionen også en europæisk debat om, hvordan konkurrencepolitikken kan understøtte målene i den europæiske grønne pagt yderligere, således at der sikres det bedst mulige samspil mellem konkurrencereglerne og bæredygtighedspolitikkerne. Processen startede med en indkaldelse af bidrag og blev fulgt op af en konference med ledende næstformand Margrethe Vestager som vært i februar 2021. De over 200 modtagne bidrag har også bidraget til arbejdet med udkastet til revisionen af retningslinjerne.

Dette vil blive suppleret med tilbagemeldingerne fra denne offentlige høring.