Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (2021)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen. Kriterier for analyse av kompatibilitet med det indre marked av statsstøtte for å fremme gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse

Communication from the Commission - Criteria for the analysis of the compatibility with the internal market of State aid to promote the execution of important projects of common European interest

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 15.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelesen, dansk utgave)

INDLEDNING

1. I denne meddelelse gives der vejledning om vurderingen af offentlig finansiering af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (i det følgende benævnt "vigtige projekter") i henhold til Unionens statsstøtteregler.

2. Vigtige projekter kan i meget høj grad bidrage til bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og modstandsdygtighed for industrien og økonomien i Unionen og styrket dens åbne strategiske autonomi ved at muliggøre banebrydende innovations- og infrastrukturprojekter via grænseoverskridende samarbejde og med positive afsmittende virkninger på det indre marked og samfundet som helhed.

3. Vigtige projekter gør det muligt at samle viden, ekspertise, finansielle ressourcer og økonomiske aktører fra hele Unionen i forsøget på at håndtere store markedssvigt, systemiske svigt eller samfundsmæssige udfordringer, som ellers ikke kunne afhjælpes. De er beregnet på at samle den offentlige og private sektor, således at der kan iværksættes storstilede projekter af betydelig fordel for Unionen og dens borgere.

4. Vigtige projekter kan understøtte alle politikker og tiltag, der søger at opfylde fælleseuropæiske mål, navnlig den europæiske grønne pagt, den digitale strategi, det digitale årti, den nye industristrategi for Europa, herunder opdateringen af den, den europæiske strategi for data og Next Generation EU. Vigtige projekter kan også bidrage til en bæredygtig genopretning efter alvorlige økonomiske forstyrrelser som dem, der er forårsaget af covid-19-pandemien, og støtte bestræbelserne på at styrke Unionens sociale og økonomiske modstandsdygtighed.

5. Under hensyntagen til den ajourførte nye industristrategi og strategien for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er det vigtigt, at SMV'er og startup-virksomheder kan deltage i vigtige projekter og drage fordel af dem. Kommissionen vil i sin vurdering tage hensyn til alle omstændigheder, der tyder på, at der er mindre sandsynlighed for, at den anmeldte støtte vil fordreje konkurrencen på urimelig vis, f.eks. på grund af støttens størrelse.

6. Hvis vigtige projekter skal gennemføres, forudsætter det ofte, at offentlige myndigheder deltager i væsentlig grad, når markedet ellers ikke ville finansiere sådanne projekter. I denne meddelelse fastsættes de regler, der finder anvendelse, når offentlig finansiering af sådanne projekter udgør statsstøtte, for at statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse kan betragtes som forenelig med det indre marked. Reglerne har navnlig til formål at sikre, at en sådan støtte ikke i urimelig grad påvirker samhandelsvilkårene mellem medlemsstaterne, og at begrænse støttens virkninger for samhandelen og konkurrencen til det nødvendige minimum.

7. Ifølge artikel 107, stk. 3, litra b), i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse betragtes som forenelig med det indre marked. Denne meddelelse indeholder derfor retningslinjer for, hvilke kriterier Kommissionen vil anvende ved vurderingen af statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter. Først gøres der rede for anvendelsesområdet, og der opstilles en liste over de kriterier, Kommissionen vil anvende til at vurdere vigtige projekters art og betydning i forbindelse med anvendelsen af traktatens artikel 107, stk. 3, litra b). Dernæst gøres der rede for, hvordan Kommissionen vil vurdere, om en offentlig finansiering af vigtige projekter er forenelig med statsstøttereglerne.

8. Denne meddelelse udelukker ikke den mulighed, at støtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter også kan anses for at være forenelig med det indre marked på grundlag af andre traktatbestemmelser, særlig traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Disse bestemmelser tager dog ikke nødvendigvis fuldt ud højde for de vigtige projekters relevans, specificiteter og karakteristika, der kan kræve specifikke regler om støtteberettigelse, forenelighed og procedurer, som er beskrevet i denne meddelelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
23.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2021
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet