Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/254 av 9. november 2018 om tilpasning av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/254 of 9 November 2018 on the adaptation of Annex III to Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ifølge forordning (EU) nr. 1315/2013 er det muligt at tilpasse de vejledende kort over det transeuropæiske transportnet (TEN-T), der er udvidet til bestemte nabolande baseret på aftaler på højt plan om transportinfrastrukturne mellem Unionen og de pågældende nabolande.

(2) Der blev den 24. november 2017 mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab (Republikken Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine) undertegnet aftaler på højt plan om tilpasningen af den vejledende udvidelse af kortene over de samlede transeuropæiske transportnet og om identifikation af hovednettets forbindelser på kortene over det samlede net. Aftalen på højt plan mellem Unionen og Georgien blev undertegnet den 18. juli 2018. Aftalerne vedrører jernbanestrækninger og vejnet såvel som havne og lufthavne. Med tilpasningen af de vejledende kort over det samlede net og især fastlæggelsen af det vejledende hovednet vil Unionen bedre kunne målrette sit samarbejde med de pågældende lande i Det Østlige Partnerskab
.
(3) Forordning (EU) nr. 1315/ 2013 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.11.2018
Anvendelsesdato i EU
06.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet