Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/758 av 4. februar 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 når det gjelder tilpasning av vedlegg III til denne

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/758 of 4 February 2016 amending Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council as regards adapting Annex III thereto

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 1315/2013 åpner for muligheten av å endre kartene til TEN-T til tredjeland, såkalte "neighbouring countries" basert på high-level agreements mellom EU og de gjeldende landene. En slik avtale ble inngått den 27.08.2015 med landene Albania, Bosnia og Herzegovina, Kosovo, FYROM, Montenegro og Serbia. Den 30.10.2015 ble det også inngått avtale med Island og Norge om oppdatering av TEN-T-kartene i disse landene. Oppdateringen innebar en begrenset justering av veg, havner og lufthavner, slik at TEN-T-kartene mer korrekt viser de faktiske plasseringene og infrastrukturen. Som følge av TEN-T-metodologien må også forordningen 1315/2013 oppdateres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen rettslige konsekvenser, rettsakten tas inn i Protokoll 31.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren, og behandles ikke i SU Transport. SD finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2016
Anvendelsesdato i EU
03.06.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 403-412
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0758
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro