Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. U2 av 12. juni 2009 om rekkevidden av artikkel 65, nr. 2, i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 angående rett til ytelser ved arbeidsløshet for andre fulltidsledige enn grensearbeidere som under deres siste ansettelse eller selvstendige virksomhet var bosatt i en annen medlemsstat enn den kompetente stat

Decision No U2 of 12 June 2009 concerning the scope of Article 65(2) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the right to unemployment benefits of wholly unemployed persons other than frontier workers who were resident in the territory of a Member State other than the competent Member State during their last period of employment or self-employment

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 erstattes av forordning 883/2004 fra 1. mai 2010. Det medfører at gamle beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas på ny med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

Beslutning nr. U2 gjelder artikkel 65 nr. 2 i forordning 883/2004 (dagpenger til helt ledige bortsett fra grensearbeidere som under sitt seneste arbeidsforhold var bosatt i en annen medlemsstat enn den kompetente). Tilsvarer tidligere beslutning nr. 160.

Merknader
Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, som trådte i kraft 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 203-204
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0424(12)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro