Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/270 av 23. februar 2022 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 om godkjenning av eit preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon, fjørfeartar meinte for avl og prydfuglar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma NV

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/270 of 23 February 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/1410 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for laying hens, minor poultry species for laying, poultry species for breeding and ornamental birds (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting av feil i forordning (EU) 2021/1410 som godkjenner Bacillus liceniformis (DSM 28710) som avlteknisk tilsetningsstoff. Ved en feil ble avlskalkun ekskludert i vedlegget til godkjenningen. Avlskalkun er derfor inkludert i vedlegget til forordning (EU) 2021/1410.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.02.2022
Anvendelsesdato i EU
25.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2022
Anvendes fra i Norge
12.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro