Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1342 av 22. april 2014 om endring av metoden for aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon som angitt vedlegg A til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1342 of 22 April 2015 amending the methodology for the classification of products by activity given in Annex A to Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det europæiske nationalregnskabssystem fastsat ved forordning (EU) nr. 549/2013 (ENS 2010) er et national- og regionalregnskabssystem, der imødekommer de krav, som Unionens økonomiske, sociale og regionale politik stiller.

(2) Bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/20084, som indeholder bestemmelser om en aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA), blev indført for at afspejle Unionens krav på det statistiske område. Den er blevet afløst af Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/20145.

(3) Henvisningerne til den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) i det europæiske nationalregnskabssystem (ENS 2010) bør være i overensstemmelse med den nye klassifikation, der blev indført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014.

(4) Forordning (EU) nr. 549/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.04.2015
Anvendelsesdato i EU
24.08.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1342
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro