Revisjon av nasjonale BSE-overvåkingsprogram

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/908/EF av 28. november 2008 som tillater visse medlemsland å revidere sitt årlige BSE-overvåkingsprogram

Commission Decision 2008/908/EC of 28 November 2008 authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programme

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner visse medlemslands søknader om å få revidert sitt årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE). TSE-forordningen lister opp kriteriene som må være oppfylt før et land kan få en slik godkjenning. Det er EU15-landene som nå har fått sine program godkjente og dermed kan heve alderen på storfe som skal testes fra henholdsvis alle over 24 og 30 måneder for normalslakt og risikodyr, til alle over 48 måneder for begge kategorier. Bakgrunnen for endringen er EFSA-rapport av 17. juli 2008 hvor det fremgår at en slik heving av aldersgrensene vil medføre at under ett tilfelle av BSE mistes årlig innen EU15.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten rettes mot de landene som har fått sitt BSE-program godkjent, dvs EU15-landene.

Norge vil ikke søke om revidert overvåkingsprogram nå, da vi allerede har unntak fra kravet om å teste samtlige normalslaktede storfe over 24 måneder, og kun tester 10 000 normalslakt årlig, jf. vedlagt ny konsekvensvurdering. Se for øvrig også konsekvensvurdering vedlagt EØS-notatet til rettsakt 32008R0571.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter som nye medlemsland klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder til 48 måneder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.11.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 127-129
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0908
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro