Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/66/EU av 5. februar 2010 om endring av vedtak 2009/719/EF som tillater visse medlemsland å revidere sitt årlige BSE-overvåkingsprogram

Commission Decision 2010/66/EU of 5 February 2010 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2009/719/EF ved å tilføye Kypros i vedlegget hvor medlemstater som har søkt og fått godkjent revidering av sine årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE) listeføres. Landene på listen kan heve aldersgrensen på storfe som skal testes fra henholdsvis 30 og 24 måneder for normalslakt og risikodyr, opp til 48 måneder for begge kategorier. Kommisjonen har foreslått denne tilføyelsen på bakgrunn av resultatene fra en veterinærinspeksjon foretatt av Food and Veterinary Office (FVO) samt en rapport fra EUs vitenskapskomite EFSA.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.
Vurdering

For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring. Ved en eventuell import av storfe fra medlemsstater listet opp i vedlegget skal Norge i henhold til rettsakten teste dyrene i samsvar med vårt testregime. Da vi innlemmet TSE-regelverket i norsk rett valgte vi å kreve testing av alle importerte dyr, uavhengig av alder, jf. OK-instruksen.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel
Andre opplysninger

EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter hvert som nye medlemsstater klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder til 48 måneder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2010
Anvendelsesdato i EU
26.02.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 299-300
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0066
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro