Revisjon av statistisk nomenklatur for nasjonalregnskapet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2010 av 10. august 2010 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til tilpasninger i nasjonalregnskapene som følge av revisjonen av standarden for næringsgruppering NACE Revisjon 2 og den statistiske produktgruppering etter næring (CPA

Commission Regulation (EU) No 715/2010 of 10 August 2010 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 as regards adaptations following the revision of the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and the statistical classification of products by activity (CPA) in national accounts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, februar 2011)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk, etablerer felles standarder, definisjoner, klassifikasjoner og regler for oppstilling av medlemslandenes nasjonalregnskap. For å sikre relevant europeisk statistikk på området er det nødvendig å endre forordningen i henhold til den reviderte statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (NACE rev 2) og den reviderte aktivitetstilknyttede produktklassifikasjonen
(CPA).

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Forordningen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.08.2010
Anvendelsesdato i EU
07.09.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 524-544
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0715
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro