Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1156 av 14. juli 2016 om de kompetente myndigheters tilstrekkelighet i USA i henhold til europaparlamentets- og rådets direktiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1156 of 14 July 2016 on the adequacy of the competent authorities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vurdering av hvorvidt USAs kompetente myndigheter, The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America (PCAOB) og The Securities and Exchange Commission of the United States of America (SEC), oppfyller krav som er tilstrekkelige i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 47 nr. 1 litra c.

Kommisjonens beslutning 2013/280/EU hvor de nevnte myndigheter ble vurdert å være tilstrekkelige etter bestemmelsen, opphørte den 31. juli 2016.

Kommisjonen har i beslutning (EU) 2016/1156 på nytt vurdert USAs kompetente myndigheter til å oppfylle tilstrekkelige kriterier etter direktivets artikkel 47 nr. 1 litra c. Beslutningen gjelder fra 1. august 2016 til 31. juli 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant, og må gjennomføres i norsk rett når den er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2016
Anvendelsesdato i EU
01.08.2016
Opphører å gjelde
31.07.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1156
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro