Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Australia og USA

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/485/EU av 1. september 2010 om Australias og De forente staters vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF

Commission Decision 2010/485/EU of 1 September 2010 on the adequacy of the competent authorities of Australia and the United States pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Meddelelse fra Island 5.7.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 47, stk. 1, og artikel 53 i direktiv 2006/43/EF kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne fra den 29. juni 2008, i tilfælde af kontrol eller undersøgelser af revisorer eller revisionsfirmaer, tillade, at revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, overføres til de kompetente myndigheder i et tredjeland, såfremt disse er kendt tilstrækkelige af Kommissionen, og der foreligger arbejdsaftaler på grundlag af gensidighed mellem dem og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater. Det skal derfor fastlægges, hvilke kompetente myndigheder i tredjelande der er tilstrækkelige i forbindelse med overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i et tredjeland.

(2) Overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i et tredjeland er udtryk for en væsentlig samfundsmæssig interesse i et uafhængigt offentligt tilsyn. Derfor bør medlemsstaternes kompetente myndigheder foretage sådanne overførsler med det ene formål at give de kompetente myndigheder i det berørte tredjeland mulighed for at udøve deres beføjelser vedrørende offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. Medlemsstaterne bør sikre, at de bilaterale arbejdsaftaler, som tillader at revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, overføres mellem deres kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder i Australien og USA, indeholder tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse af personoplysninger, såvel som beskyttelse af erhvervsmæssige hemmeligheder og følsomme kommercielle oplysninger, der vedrører de virksomheder, hvis regnskaber er under revision, samt revisorer i sådanne virksomheder, der er indeholdt i disse dokumenter. Ansatte eller tidligere ansatte ved kompetente myndigheder i tredjelandet, som modtager oplysninger, er omfattet af bestemmelser om tavshedspligt.

(3) Med henblik på offentligt tilsyn, kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer bør medlemsstaterne sikre, at kontakt mellem revisorer eller revisionsfirmaer i medlemsstaterne og de kompetente myndigheder i Australien og USA finder sted via de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, jf. dog artikel 47, stk. 4, i direktiv 2006/43/EF.

(4) Medlemsstaterne kan beslutte at acceptere fælles kontrol under særlige omstændigheder, hvor det er nødvendigt for at sikre effektivt tilsyn. Medlemsstaterne kan tillade, at samarbejde med de kompetente myndigheder i Australien og USA finder sted i form af fælles kontrol eller gennem observatører, som ikke har beføjelse til foretage kontrol eller undersøgelser, og som ikke har adgang til fortrolige revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer. Et sådant samarbejde bør altid finde sted under de betingelser, der er fastsat i artikel 47, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF og i denne afgørelse, især hvad angår kravet om at respektere suverænitet, fortrolighed og gensidighed. Medlemsstaterne bør sikre, at enhver fælles kontrol, der foretages af deres kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder i Australien og USA på medlemsstaternes område i henhold til artikel 47 i direktiv 2006/43/EF, sker under ledelse af de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat.

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder anvendelse på behandling af personoplysninger i henhold til dette direktiv. Når overførsel af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, som indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i Australien eller USA indebærer videregivelse af personoplysninger, bør overførslen derfor altid være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne bør sikre, at der foreligger tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse af de udvekslede personoplysninger, især gennem bindende aftaler mellem deres kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder i Australien eller USA, jf. kapitel IV i direktiv 95/46/EF, og at sidstnævnte ikke videregiver personoplysninger indeholdt i overførte revisonsarbejdspapirer uden forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

(6) Kompetente tredjelandsmyndigheders tilstrækkelighed bør vurderes i lyset af de krav om samarbejde, der er omhandlet i artikel 36 i direktiv 2006/43/EF, eller et udgangspunkt med reelt tilsvarende resultat. Tilstrækkeligheden bør navnlig vurderes i lyset af de beføjelser, som de kompetente myndigheder i Australien eller USA udøver, de forholdsregler, som de har truffet med hensyn til tavshedspligt og fortrolighed, samt deres muligheder i henhold til national lovgivning for at samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

(7) Da revisorer og revisionsfirmaer for EU-selskaber, hvis værdipapirer noteres på markederne i Australien eller USA, eller som udgør en del af en gruppe, der udarbejder konsoliderede regnskaber i de pågældende lande, er omfattet af lovgivningen i de pågældende lande, bør der træffes afgørelse om, hvorvidt de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan overføre revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i de pågældende lande med det ene formål at give dem mulighed for at udøve deres beføjelser vedrørende offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer.

(8) Der er foretaget vurderinger af tilstrækkeligheden, jf. artikel 47 i direktiv 2006/43/EF, for så vidt angår de kompetente myndigheder i Australien og USA. På grundlag af disse vurderinger bør der træffes afgørelse om de pågældende myndigheders tilstrækkelighed.

(9) The Australian Securities and Investments Commission har beføjelser vedrørende offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. Myndigheden har truffet tilstrækkelige forholdsregler med mulighed for sanktioner og forbyder nuværende og tidligere medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand eller andre myndigheder. Myndigheden vil udelukkende anvende de overførte revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, med henblik på offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. I henhold til australsk lovgivning kan myndigheden overføre revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, som indehaves af australske revisorer eller revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i enhver medlemsstat. Derfor bør The Australian Securities and Investments Commission kendes tilstrækkelig i henhold til artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF.

(10) The Securities and Exchange Commission of the United States of America har beføjelse til at undersøge revisorer og revisionsfirmaer. Denne beslutning bør kun omfatte The Securities and Exchange Commission of the United States of America's beføjelse til at undersøge revisorer og revisionsfirmaer. The Securities and Exchange Commission of the United States of America har truffet tilstrækkelige forholdsregler med mulighed for sanktioner og forbyder nuværende og tidligere medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand eller andre myndigheder. Myndigheden vil udelukkende anvende de overførte revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, med henblik på undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. I henhold til amerikansk lovgivning har The Securities and Exchange Commission beføjelse til at overføre revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, som indehaves af amerikanske revisorer eller revisionsfirmaer, og som vedrører mulige undersøgelser af sådanne revisorer og revisionsfirmaer, til de kompetente myndigheder i enhver medlemsstat. Derfor bør The Securities and Exchange Commission of the United States of America kendes tilstrækkelig i henhold til artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF.

(11) The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America har beføjelser inden for offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. Myndigheden har truffet tilstrækkelige forholdsregler med mulighed for sanktioner og forbyder nuværende og tidligere medarbejdere at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand eller andre myndigheder. Myndigheden vil udelukkende anvende de overførte revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, med henblik på offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer. I henhold til amerikansk lovgivning kan myndigheden tillade, at de kompetente myndigheder i enhver medlemsstat får direkte adgang til revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, som indehaves af amerikanske revisorer eller revisionsfirmaer, men den kan ikke i henhold til amerikansk lov overføre sådanne dokumenter til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

(12) The Securities and Exchange Commission of the United States of America kan imidlertid give de kompetente myndigheder i enhver medlemsstat de undersøgelsesrapporter, som er udarbejdet af The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America vedrørende de amerikanske revisorer og revisionsfirmaer, og, efter forudgående anmodning og begrundelse af samme, de revisionsarbejdspapirer, som indehaves af amerikanske revisorer eller revisionsfirmaer, og som er relevante for sådanne undersøgelser. Samarbejde i forbindelse med kontrolundersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America fører således til stort set de samme resultater som direkte udveksling af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, jf. artikel 36 i direktiv 2006/43/EF. Derfor bør The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America kendes tilstrækkelig i henhold til artikel 47, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF.

(13) Overførsel af revisionsarbejdspapirer bør omfatte adgang til eller overførsel til myndigheder, som er kendt tilstrækkelige i henhold til nærværende afgørelse, af revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, som indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, efter forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, samt adgang til eller overførsel af sådanne papirer fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til de pågældende myndigheder. Derfor bør revisorer og revisionsfirmaer, i tilfælde af kontrol eller undersøgelser, udelukkende kunne give adgang til eller overføre revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, som indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, til de pågældende myndigheder på de betingelser, der er fastsat i nærværende afgørelse og i artikel 47 i direktiv 2006/43/EF, f.eks. med revisorens, revisionsfirmaets eller kundeselskabets samtykke.

(14) Denne afgørelse finder anvendelse, medmindre andet følger af de samarbejdsaftaler, der er omhandlet i artikel 25, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF.

(15) Da denne afgørelse vedtages i forbindelse med overgangsperioden for visse tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer i henhold til Kommissionens beslutning 2008/627/EF af 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed ( 2 ), bør den ikke foregribe endelige afgørelser om ligeværdighed, som Kommissionen måtte træffe i henhold til artikel 46 i direktiv 2006/43/EF.

(16) Denne afgørelse har til formål at fremme effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og i Australien og USA for at give dem mulighed for at udøve deres beføjelser vedrørende offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring og undersøgelser og for samtidig at beskytte de berørte parters rettigheder. Medlemsstaterne bør give Kommissionen meddelelse om de arbejdsaftaler, de har indgået med nævnte myndigheder, for at give Kommissionen mulighed for at vurdere, om samarbejdet er i overensstemmelse med artikel 47 i direktiv 2006/43/EF.

(17) Samarbejdet med Australien og USA om revisortilsyn har i sidste ende til formål at skabe gensidig tillid til hinandens tilsynssystemer, således at revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, kun overføres i ekstraordinære tilfælde. Gensidig tillid baseres på ligeværdighed mellem Unionens og de pågældende landes revisortilsynssystemer.

(18) The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America vil gerne evaluere medlemsstaternes revisortilsynssystemer yderligere, inden det træffer en beslutning om tillid til det tilsyn, som medlemsstaternes kompetente myndigheder udfører. Således bør samarbejdsordninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America og The Securities and Exchange Commission of the United States of America revideres med henblik på at vurdere de fremskridt, der er sket med det formål at skabe gensidig tillid til hinanden. Af disse årsager bør denne afgørelse ikke anvendes efter den 31. juli 2013, hvad angår The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America og The Securities and Exchange Commission of the United States of America

(19) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 48, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.09.2010
Anvendelsesdato i EU
01.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 792-795
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.06.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0485
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro