Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H4 av 22. desember 2009 om sammensetningen av og arbeidsmetodene til revisjonsutvalget til Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

Decision No H4 of 22 December 2009 concerning the composition and working methods of the Audit Board of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 ble fra 1. mai 2010 erstattet av forordning 883/2004 i EU. Det medfører at beslutninger i Den administrative kommisjon (AC-beslutninger) må vedtas med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

Beslutning nr. H4 gjelder sammensetning og arbeidsmetoder for Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger (artikkel 74 i 883/2004).

Merknader
Beslutningen krever ikke endringer i norsk rett.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Ifølge artikkel 3 i beslutningen har denne samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2009
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010
Opphører å gjelde
10.08.2022
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 385-387
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0427(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro